Tumblelog by Soup.io
 • gfxmotion
 • promocjawsieci
 • karolajnna
 • stolatstolat
 • brzoskwinka
 • manfredxoxo
 • bartch
 • n0s
 • cygenb0ck
 • Joker8953
 • patrzpodnogi
 • jestes-niepoczytalny
 • guyver
 • k5s
 • BlackRaven13
 • ekscentryczka
 • maison-interieur
 • amarelopl
 • luminousfeelings
 • colorfulvillain
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

1258 014b
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola
Reposted frombluuu bluuu viagdziejestola gdziejestola

December 04 2017

0445 98ae 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
2892 32d9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
8856 15c6
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
2382 39d4
Reposted fromfloe floe viagdziejestola gdziejestola
3549 3f3d
Reposted fromferlin ferlin viaSkydelan Skydelan
2652 0d0f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaSkydelan Skydelan
9988 bf0e
Reposted fromdrunkwolf drunkwolf viaSkydelan Skydelan
6136 8b11 500
Reposted fromtost tost viaSkydelan Skydelan
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
chcę oprzytomnieć, a wracam do wspomnień
— Kartky
Reposted frommefir mefir viaSkydelan Skydelan
Bez­radność to naj­bar­dziej gorzka lek­cja życia. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaSkydelan Skydelan
Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaSkydelan Skydelan
2302 6c9d
Reposted fromiamstrong iamstrong viaempathetic empathetic
9954 97a8
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
9955 5bce 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
1967 6b12
Reposted fromfafner fafner viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl